Regulamin

I. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW
1.    Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie internetowej https://tixer.pl, zwanym również Systemem Biletowym.
2.    Kupujący wyrażając zgodę na ,,warunki zakupu“ oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych.
3.    Podczas procesu zakupu biletów kolejne kroki (1-5) rezerwacji i zakupu biletów muszą następować po sobie nieprzerwanie
4.    Po dokonaniu zapłaty za wybrane bilety, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia z załączonym plikiem PDF z biletami do wydrukowania.
5.    Bilet zakupiony w postaci elektronicznej, wydrukowany na własnej drukarce, okazuje się bileterowi bezpośrednio przy wejściu na salę (teatru, koncertu, imprezy), jeśli w serwisie i na bilecie nie określono inaczej.
6.    Bilet posiada unikatowy numer i umożliwia wejście jednorazowe dla jednej osoby.
7.    Cena biletu na wybrane miejsce jest ceną normalną, bez zniżek i zawiera podatek VAT 8% lub 23%.
8.    System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 50 pojedynczych biletów na jeden spektakl.
9.    Sprzedaż biletów na dane wydarzenie kończy się w momencie rozpoczęcia wydarzenia lub w przypadku wyczerpania biletów.
10.    Jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę za bilety, należy zaznaczyć pole ,,faktura“ oraz wypełnić  prawidłowo wszystkie konieczne pola potrzebne do  prawidłowego wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona do paragonu i wysłana pocztą e-mail na adres odbiorcy.
11.    Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ TIXER Sp. z o.o. nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany.
12.    Spóźnieni widzowie nie mogą być wpuszczani na widownię. W takim przypadku nie przysługuje również zwrot ani wymiana biletu.
13.    Nie podlegają zwrotowi ani wymianie bilety niewykorzystane z innych powodów niż wymienione w pkt. 14.
14.    W przypadku odwołania lub zmiany terminu, TIXER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do informowania klientów, którzy kupili bilet na dane wydarzenie o zaszłych zmianach. Informacja ta będzie wysyłana do Klientów drogą mailową. Klientowi przysługuje wówczas prawo zwrotu ceny biletu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia odwołania wydarzenia. Zwrot nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza biletu (przesłanej drogą elektroniczną na adres zwroty@tixer.pl lub listowną na adres TIXER Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań),w której zawarty zostanie numer zamówienia (numer dokumentu PRO-FORMA). W przypadku odwołania spektaklu zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.
15.    TIXER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
16.    TIXER Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
17.    Uwaga: Odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż podana w serwisie online i na oficjalnej stronie https://tixer.pl jest nielegalna!
18.    TIXER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania nielegalnie sprzedawanych biletów i odmówienia uczestnictwa w wydarzeniu ich posiadaczom.
19.    TIXER sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unikalnego znakowania wybranych przez siebie biletów w celach kontrolnych.
 
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych jest TIXER Sp. z o.o. z siedzibą przy Ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań.
2.    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez TIXER Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie i zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem: http://rodo.tixer.pl/polityka-ochrony-prywatnosci.pdf

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.    Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu i jest dostępna pod adresem: http://rodo.tixer.pl/polityka-ochrony-prywatnosci.pdf

IV. ZAKUP I REZERWACJA BILETÓW

KROK 1: WYDARZENIE
•    Po wybraniu przez Klienta interesującego go wydarzenia, naciśnięcie przycisku ,,kup bilet“ lub "więcej" rozpoczyna procedurę rezerwacji i zakupu biletów, która winna być przeprowadzona zgodnie z poleceniami pojawiającymi się w serwisie.

KROK 2: GODZINY
•    Klient zapoznaje się z opisem, cenami, terminem oraz godzinami wydarzenia. Jeżeli jest zainteresowany zakupem biletów przechodzi do sekcji wyboru miejsca.

KROK 3: MIEJSCE
•    Klient widzi plan sali z oznaczonymi wolnymi miejscami, spośród których wybiera odpowiednie dla siebie.

KROK 4: KOSZYK
•    Możliwość zakupu biletów z rejestracją w naszym serwisie lub bez logowania.
•    Klient wypełnia formularz z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia a System Biletowy (z adresu bilety@tixer.pl) wysyła na wskazany w zamówieniu adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.

KROK 5: PŁATNOŚĆ
•    Przy zakupie biletów online mogą Państwo zrealizować płatność korzystając z przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Płatności za bilety obsługuje firma PayU SA przy pomocy portalu internetowego www.payU.pl
•    Informacja o cenie Biletu znajduje się na stronie internetowej https://tixer.pl raz uwidacznia się każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu.
•    w przypadku zakupu biletu za pośrednictwem sklepu internetowego www.tixer.pl, TIXER Sp. z o.o. ma prawo obciążenia Klienta opłatą transakcyjną w wysokości 3,7%
•    do każdego zakupionego przez klienta biletu, Tixer Sp. zo.o. ma prawo doliczyć opłatę administracyjną w wysokości 1 zł
•    Informacja o wysokości opłaty transakcyjnej i administracyjnej, o cenie biletu oraz o pełnej wartości transakcji uwidoczniona jest każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu przed ostatecznym potwierdzeniem przez klienta woli dokonania zakupu.
•    Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie pełnej wartości transakcji. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu dwóch godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia a wybrane miejsca zostają zwrócone do puli miejsc wolnych. Anulacja zamówienia jest potwierdzana wiadomością e-mail na adres wskazany przez Klienta serwisu.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Organizator zastrzega sobie prawo do:
1.    Odmówienia posiadaczowi biletu wstępu na wydarzenie w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
2.    Stwierdzenia, że posiadacz biletu jest w stanie nietrzeźwym.
3.    Stwierdzenia, że posiadacz biletu jest w posiadaniu broni, butów zakończonych  metalowymi elementami oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
4.    W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa zmienić miejsca siedzącego lub stojącego na inne.
5.    W uzasadnionych przypadkach zawezwania Posiadacza biletu do opuszczenia sali i podjęcia odpowiednich kroków, aby zawezwanie było skuteczne.
6.    Wydania zakazu wnoszenia na teren imprezy i korzystania w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń audio-video. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego wymogu mogą zostać wyproszone z miejsca wydarzenia.
7.    Zakazuje się wnoszenia na teren sali widowiskowej i korzystania w trakcie wydarzenia z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
8.    Stwierdzenia, że posiadacz biletu otrzymał go z nieznanego źródła.
9.    Zakazu spożywania posiłków w trakcie spektaklu.
10.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
11.    W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
12.    Reklamacje mogą Państwo zgłaszać na adres bok@tixer.pl bądź pod numerem  telefonu 61 679-27-27. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.
13.    W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

VI. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW TIXER SP. Z O.O.

kliknij tutaj, żeby zobaczyć OWU

polecane wydarzenia